APocheptsova.jpg

Anastasiya Pocheptsova Ghosh
Anastasiya Pocheptsova Ghosh, assistant professor of marketing at the Eller College.